Witaj na giełdzie Intercambio! Zaloguj się lub załóż konto. Teraz konto PREMIUM gratis!
 
Intercambio na Facebooku

Regulamin

I.  DEFINICJE

1.  V-Speed oznacza V-Speed Bernard Szymczak Przemysław Jarząb Spółka Cywilna, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 55-120 Oborniki Śląskie, Wrocław, Polska, NIP: 9151789906, REGON: 022024785 (wspólnicy wpisani do Centralnej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki).

2.  Portal oznacza prowadzoną przez V-Speed platformę handlową on-line, w ramach której organizowane są Licytacje oraz świadczone inne usługi związane z Licytacjami, działającą pod adresem https://intercambio.pl/.

3.  Regulamin oznacza niniejszy regulamin Portalu.

4.  Strona oznacza stronę internetową wraz z całą jej zawartością, na którą składają się w szczególności uprawnienia wynikłe z umowy pomiędzy registratorem domeny a abonentem domeny, zawartość strony internetowej, autorskie prawa majątkowe do strony internetowej, w szczególności ale nie wyłącznie do treści prezentowanych na stronie internetowej, skryptu, itp.

5.  Użytkownik oznacza podmiot, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który, na warunkach określonych Regulaminem, uzyskał dostęp do usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.

6.  Odwiedzający oznacza podmiot, który odwiedza bezpłatnie Portal, korzystając z usług Portalu w sposób ograniczony, właściwy dla osób niezarejestrowanych (niebędących Użytkownikami).

7.  Reklamodawca oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zleca V-Speed zamieszczenie w Portalu reklamy własnego produktu lub usługi na podstawie odrębnych umów.

8.  Sprzedający oznacza Użytkownika oferującego do sprzedaży Strony, w procesie Licytacji.

9.  Licytant oznacza Użytkownika, który złożył Sprzedającemu ofertę kupna Strony w ramach Licytacji. Licytantem może być wyłącznie Użytkownik posiadający aktywne Konto Premium.

10.  Licytacja oznacza określoną Regulaminem procedurę, w ramach której Licytant składa Sprzedającemu ofertę zakupu Strony w walucie złoty polski.

11.  Konto oznacza dostępną dla Użytkownika, po prawidłowym zarejestrowaniu się i zalogowaniu (podaniu Loginu oraz hasła do Konta), część Portalu, pozwalająca na korzystanie z usług Portalu, jak również na modyfikację swoich danych osobowych i innych elementów związanych z korzystaniem z Portalu.

12.  Login oznacza indywidualną i niepowtarzalną nazwę Użytkownika. Login stanowi adres e-mail Użytkownika.

13.  Rejestracja oznacza procedury związane z zakładaniem Konta.

14.  Konto Premium oznacza rodzaj Konta umożliwiającego korzystanie z usług Portalu oferowanych Użytkownikom w sposób pełny. Konto Premium jest odpłatne na zasadach wskazanych w cenniku Portalu. 

15.  Konto Podstawowe oznacza rodzaj Konta umożliwiający korzystanie z usług Portalu w sposób ograniczony. Konto podstawowe nie umożliwia składania ofert kupna Stron. Konto Podstawowe jest bezpłatne.

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Celem Portalu jest w szczególności udostępnienie Użytkownikom możliwości składania ofert sprzedaży i kupna Stron na warunkach określonych przepisami prawa i Regulaminem.

2.  Użytkownik może kontaktować się z Portalem:

a.  listownie, na adres:. V-Speed B. Szymczak P. Jarząb Spółka Cywilna, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 55-120 Oborniki Śląskie,

b.  mailowo – pod adresem kontakt@intercambio.pl,

3.  Portal nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171, poz. 1206).

4.  Jeżeli na rzecz Użytkownika są świadczone wyłącznie usługi bezpłatne, umowa o ich świadczenie w ramach Portalu ma charakter bezterminowy, a Użytkownik może ją w każdym czasie wypowiedzieć listownie lub mailowo. W takiej sytuacji umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.

5.  Świadczenie usług płatnych w ramach Portalu ma charakter terminowy, bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o ich świadczenie.

III.  TRANSAKCJE

1.  V-Speed, za pośrednictwem Portalu, umożliwia Użytkownikom składanie sobie ofert związanych ze sprzedażą i kupnem Stron, na zasadach i warunkach określonych niniejszym Regulaminem i przepisami prawa

2.  V-Speed nie pozostaje stroną jakichkolwiek umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami wskutek Licytacji. V-Speed w żaden sposób nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Licytant mają możliwość zawarcia i wykonania umowy w związku z Licytacją. W szczególności V-Speed nie weryfikuje, czy Sprzedający posiada uprawnienia do zbycia Strony.

3.  Portal umożliwia umieszczenie przez Sprzedającego informacji o ofercie sprzedaży Strony oraz składanie ofert kupna Strony przez Licytanta..

4.  W ramach jednej Licytacji  dopuszczalne jest oferowanie jednej Strony.

5.  Sprzedający może wedle własnego uznania ustalić cenę minimalną oferowanej Strony, tzn. najniższą cenę, za jaką chce sprzedać Stronę, będącą przedmiotem Licytacji. Sprzedający może wedle swojego uznania ukryć wysokość ceny minimalnej, która będzie widoczna dla Licytanta dopiero po złożeniu przez niego oferty kupna. Oferty niższe od ceny minimalnej mogą nie być brane pod uwagę przez Sprzedającego.

6.  Sprzedający może wedle własnego uznania ustalić cenę startową Licytacji, inną niż cena minimalna. Cena startowa Licytacji nie może być mniejsza niż cena minimalna wskazana w ust. 5 powyżej. Jeśli Licytacja jest skierowana jest do użytkowników posiadających Konto Premium cena startowa musi być równa cenie minimalnej i nie może być mniejsza niż 2.000 (dwa tysiące) złotych.

7.  Proponowane przez Licytantów w trakcie Licytacji ceny są widoczne dla wszystkich Użytkowników i Odwiedzających Portal.

IV.  REJESTRACJA

1.  Udział w Licytacji wymaga uprzedniego zarejestrowania się w Portalu oraz aktywowania Konta Premium.

2.  Rejestracja w Portalu polega na wypełnieniu formularza. Wypełnienie formularza jest niezbędne do otrzymania indywidualnej nazwy użytkownika (loginu) i hasła do Konta, które umożliwią Użytkownikowi udział w licytacjach.

3.  Podczas rejestracji Użytkownicy, udostępniają swoje następujące dane oraz informacje i dokumenty niezbędne do założenia konta, w szczególności:

a.  Imię i nazwisko

b.  Adres e-mail

c.  Adres zameldowania

d.  Skan dowodu tożsamości (dowód osobisty dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej lub paszport dla obcokrajowców) lub skan innego dokumentu potwierdzającego podane dane. Portal może odstąpić od żądania przekazania skanu tego dokumentu w przypadku Użytkowników posiadających aktywne Konto Premium.

4.  W procesie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym wszystkie pola formularzy oznaczone jako obowiązkowe. W przypadku niewypełnienia pól formularzy wskazanych jako obowiązkowe rejestracji nie zostanie dokonana.

5.  Udostępnione w formularzu dane winny dotyczyć Użytkownika i być zgodne z prawdą.

6.  Poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika zapisywany jest w bazie danych Portalu.

7.  Po wypełnieniu i zapisaniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wymaganymi prawem informacjami oraz z linkiem aktywacyjnym w celu potwierdzenia rejestracji i aktywacji Konta.

8.  Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a V-Speed, której przedmiotem są usługi świadczone przez Portal, na warunkach określonych w Regulaminie, za wyjątkiem usług objętych Kontem Premium.

9.  Do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez Portal w ramach Konta Premium dochodzi z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia uruchomienia usługi Konta Premium na wskazany w procesie rejestracji adres mailowy, co następuje po dokonaniu płatności przez Użytkownika.

V.  ZASADY LICYTOWANIA

1.  W celu udostępnienia ofert sprzedaży Stron, Sprzedający przed wystawieniem oferty zobowiązany jest dokonać rzetelnego opisu Strony będącej przedmiotem Licytacji.  V-Speed zastrzega sobie prawo do stosowania formularzy, dotyczących m.in. opisu licytowanej Strony, wskazując jednocześnie pola formularza, których wypełnienie jest obowiązkowe – pod rygorem nieumieszczenia Strony na Licytacji. V-Speed zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści wpisów w formularzu; czasów przypadku konieczności zweryfikowania prawdziwości danych umieszczonych w formularzu V-Speed jest uprawniony do wstrzymania Licytacji, do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a oferta sprzedaży Strony nie będzie widoczna dla Użytkowników.

2.  Zmiana treści opisu przedmiotu Licytacji jest możliwa wyłącznie do czasu złożenia pierwszej oferty w Licytacji.

3.  Sprzedający oświadcza, że obrót wystawioną na Licytację Stroną nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została rozpoczęta Licytacja.

4.  Sposób zapłaty za Stronę określa Sprzedający, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.  Poprzez wystawienie Towaru na Portalu Sprzedający wyraża zgodę na wykorzystanie informacji o Sprzedającym, Stronie i Licytacji przez V-Speed w celach promocyjnych, w tym za pośrednictwem sieci Internet.

6.  Użytkownik bierze udział w Licytacji poprzez złożenie, za pośrednictwem Portalu, oferty kupna Strony. W celu złożenia oferty kupna Strony w procesie Licytacji kupujący winien uzupełnić odpowiedni formularz w Portalu, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.

7.  Z chwilą złożenia oferty kupna Licytant wyraża zgodę na przekazanie automatycznie za pośrednictwem Portalu Sprzedającemu informacji obejmujących następujące dane zawarte w jego Koncie: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

8.  Zwycięzcą Licytacji jest Licytant, którego oferta została wybrana przez Sprzedającego.

9.  Sprzedający może wedle własnego uznania wykluczać Licytantów z Licytacji, której przedmiot stanowi jego Strona oraz odrzucać oferty Licytantów.

10.  Oferta złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone lub zlikwidowane przed zamknięciem Licytacji nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wyniku Licytacji. Informacja o zawieszeniu Konta Licytanta jest uwidaczniana na stronie Licytacji.

11.  Zakończenie Licytacji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana. Wcześniejsze zakończenie Licytacji może nastąpić na podstawie decyzji Sprzedającego.

12.  Cenę Strony i szczegółowe warunki związane ze zbyciem Strony ustala Sprzedający oraz Licytant, którego oferta została przez Sprzedającego wybrana.

13.  Jeżeli w chwili zakończenia Licytacji ustalony jest, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie, zwycięzca następuje formalne zakończenie Licytacji (przybicie) poprzez umieszczenie w odpowiednich zakładkach na Kontach Sprzedającego i Licytanta informacji o zakończeniu Licytacji uzupełnionej o wskazanie zwycięzcy. Zakończenie Licytacji ani przybicie nie następują, gdy powyższe informacje wygenerowane zostaną w trakcie lub wskutek awarii lub błędu technicznego. Potwierdzenia o zakończeniu Licytacji wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej mają charakter wyłącznie informacyjny.

14.  V Speed informacyjnie wskazuje, że zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a zwycięzcą Licytacji następuje z chwilą złożenia przez nich odpowiednich, przewidzianych prawem, oświadczeń woli; jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, strony umowy zobowiązane są dochować tych wymogów prawa.

15.  Portal może, wyłącznie w celach informacyjnych, umieszczać i przekazywać Użytkownikom przykładowe wzory umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, że wzór ten ma jedynie walor informacyjny, a warunki zawarcia każdej umowy jej strony powinny kształtować samodzielnie. Portal nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie tego dokumentu w relacjach Użytkowników i innych osób.

16.  Niezwłocznie po przybiciu Licytant i Sprzedający otrzymują informacje przekazane V-Speed przez odpowiednio Sprzedającego i Licytanta, a obejmujące następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.

VI.  USŁUGI PORTALU

1.  Koszty usług Portalu polegającej na umożliwieniu przeprowadzania Licytacji, według reguł określonych w rozdziale V powyżej oraz zasady płatności i ponoszenia kosztów są wskazane w cenniku Portalu.

2.  Usługi świadczone odpłatnie są opisane w Portalu.

3.  Portal może odpłatnie świadczyć inne usługi niż wskazano w ust. 1 powyżej, w szczególności usługi reklamowe na rzecz Reklamodawców, nie będących konsumentami.

4.  Portal oferuje Użytkownikowi następujące formy płatności za usługi świadczone odpłatnie:

a.  Przelewy24.pl – system płatności online;

5.  Płatność za usługę świadczoną odpłatnie jest dokonywana przez z Użytkownika z góry i jest warunkiem rozpoczęcia jej świadczenia.

VII.  KORZYSTANIE Z PORTALU

1.  Korzystanie z usług Portalu przez Odwiedzających i Użytkowników jest dobrowolne. Przed dokonaniem rejestracji Odwiedzający będzie miał dostęp do wiedzy o oferowanych Usługach i warunkach ich świadczenia. W razie wątpliwości lub pytań Odwiedzający lub Użytkownik mogą uzyskać informacje pod adresem mailowym kontakt@intercambio.pl.

2.  Dokonując rejestracji w Portalu, Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych, ich aktualizacji oraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z Polityką Prywatności oraz obowiązującym prawem, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.  Korzystanie z Portalu jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Polityki Plików Cookies, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U.2004 Nr 171 poz. 1800, z późniejszymi zmianami).

4.  Użytkownik zobowiązuje się zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia informacji umożliwiających dostęp do Konta przed ich nienależytym wykorzystaniem przez osoby trzecie.

5.  V-Speed zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w Portalu w sposób zgody z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2001 nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych jest V-Speed.

6.  Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika, w szczególności w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane będą przez V-Speed w celu należytego świadczenia usługi objętej umową oraz w celach wskazanych w Polityce Prywatności. V-Speed zaleca by Użytkownik aktualizował swoje dane osobowe i przestrzega przed ryzykiem związanym z zaniechaniem.

7.  Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Portalu, której skutkiem jest założenie Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz Polityki Plików Cookies, do których stały dostęp w Portalu zapewnia V-Speed. Dane osobowe są udostępniane przez Użytkownika dobrowolnie. Użytkownik ma w każdym czasie prawo żądania wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo żądania ich modyfikacji lub usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach przewidzianych prawem.

8.  Poprzez zarejestrowanie Konta Użytkownik wyraża zgodę na:

a.  przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez V-Speed w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez Portal,

9.  Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od V-Speed na podane dane rejestracyjne korespondencji z informacjami o bieżącym funkcjonowaniu i zmianach w Portalu.

10.  V-Speed może zawiesić czasowo Konto Użytkownika, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę V-Speed, Portalu lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaniechania naruszeń.

11.  V-Speed może dokonać likwidacji Konta Użytkownika, jeśli przyczyny zawieszenia czasowego występują łącznie przez 30 dni, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika, lub jeśli Użytkownik skierował do Usługodawcy wyraźne żądanie likwidacji Konta. Wskutek likwidacji Konta wszelkie dane osobowe zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z dotychczasowego zakresu Usług w Portalu.

12.  O czasowym zawieszeniu Konta Użytkownika lub jego likwidacji V-Speed powiadomi Użytkownika za pomocą informacji wysłanej na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, lub na adres wskazany w Koncie.

13.  Użytkownik może być właścicielem tylko jednego Konta.

VIII.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PORTAL

1.  V-Speed dołoży należytej staranności celem świadczenia usług w sposób ciągły.

2.  V-Speed zobowiązuje się do informowania Użytkowników o planowanych, niezbędnych, przerwach technicznych, które wynikają ze specyfiki prowadzenia działalności za pośrednictwem sieci Internet.

3.  V-Speed nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Odwiedzających lub Użytkowników Portalu, w szczególności naruszenie przez nich dóbr osobistych, praw do znaków towarowych  praw autorskich, itp. osób trzecich.

4.  Każdy Użytkownik i Odwiedzający zobowiązuje się przestrzegać polskiego i międzynarodowego prawa, w tym w szczególności:

a.  przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,

b.  przepisów z zakresu ochrony dóbr osobistych,

c.  przepisów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym praw autorskich majątkowych i praw autorskich osobistych oraz prawa własności przemysłowej,

d.  przepisów z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń lub dotyczących innych czynów zabronionych uregulowanych w obowiązujących przepisach prawnych,

e.  przepisów z zakresu prawa świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności rozsyłania niezamówionej informacji handlowej lub spamu,

oraz zobowiązuje się nie stosować technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej Portalu oraz nie podejmować jakichkolwiek innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Portalu, w szczególności skutkujących powstaniem szkód dla Usługodawcy.

5.  Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie, zgromadzone w nim materiały oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej.

6.  6.  V-Speed nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Portalu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Licytacji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. V-Speed w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za Strony sprzedawane w ramach   Licytacji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do sprzedaży Stron oraz wypłacalność Licytantów. V-Speed nie ponosi również odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy.

7.  V-Speed jest uprawniony do usunięcia Licytacji z Portalu  jak też do zakończenia jej przed czasem, gdy czynności związane z  Licytacją:

a.  naruszają postanowienia Regulaminu 

b.  naruszają obowiązujące przepisy prawa

c.  negatywnie wpływają na dobre imię V-Speed.

IX.  REKLAMACJE I ZASTRZEŻENIA

1.  V-Speed ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst. jedn. Dz.U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

2.  Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.

3.  Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres kontakt@intercambio.pl

4.  V-Speed rozpatrzy reklamację niezwłocznie, z uwzględnieniem charakteru materii, której dotyczy reklamacja, nie później jednak niż w ciągu czternastu dni.

5.  Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w jego Koncie lub przy rejestracji w Portalu lub też pisemnie.

6.  V-Speed zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Portalu. O planowanych przerwach V-Speed będzie informował wcześniej.

7.  V-Speed nie udziela gwarancji na działanie jakiejkolwiek usługi objętej niniejszym Regulaminem.

X.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy z Serwisem umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres wskazany w pkt. II.2. a) lub w za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w pkt. II.2.b) w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.  Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe – konsument może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez jego wykorzystania.

3.  W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, V-Speed niezwłocznie przysyła konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia w formie poczty elektronicznej.

4.  V-Speed ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

5.  Jeżeli konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował V-Speed o odstąpieniu od niniejszej umowy.

6.  V-Speed dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

XI.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

1.  Niezależnie od możliwości wytoczenia przeciwko V-Speed powództwa do sądu powszechnego, Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)  wniosek o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej. Umowy skierowany do stałego polubownego sądu konsumenckiego,   o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), stałe polubowne sądy konsumenckie działają przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej i przy ich oddziałach zamiejscowych,

b)  wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), skierowany do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

2.  Konsument może zwrócić się do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów aby uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze usługodawcą– bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy.

3.  Konsument może zwrócić się do organizacji społecznych (organizacji konsumenckich), do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, aby uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze usługodawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy.

XII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez każdą osobę poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Portalu.

2.  Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie https://intercambio.pl

3.  O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Portal na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa powyżej Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika zaakceptowane, z zastrzeżeniem ust. 4

4.  Ust. 3 powyżej nie ma zastosowania, jeżeli na rzecz Użytkownika rozpoczęto świadczenie wcześniej świadczenie usługi płatnej. W takiej sytuacji tj. do usług płatnych rozpoczętych przed ogłoszeniem zmian Regulaminu stosuje się Regulamin w dotychczasowym brzmieniu.

5.  Niniejszy Regulamin oraz wszelkie spory, roszczenia lub zobowiązania z niego wynikające podlegają przepisom prawa polskiego.

6.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania przez Użytkowników oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Kliknij aby pobrać formularz


InterCambio.pl © 2014 - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Speed Agencja Interaktywna